Internetowy serwis miasta Ząbkowice Śląskie oraz Powiatu Ząbkowickiego
wstecz

P O W I A T
Z Ą B K O W I C E   Ś L
Ą S K I E

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Henryka Sienkiewicza 11
województwo dolnośląskie, powiat ząbkowicki
tel. 0 (prefix) 74 816 28 16, fax 0 (prefix) 74 816 28 60

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI :: WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA :: WYDZIAŁ BUDOWNICTWA :: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO :: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH :: WYDZIAŁ FINANSOWY :: WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU :: WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI :: BIURO PASZPORTOWE :: KANCELARIA STAROSTWA :: ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH :: POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW :: ADRESY E-MAIL POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW STAROSTWA POWIATOWEGO

WYDZIAŁ OŚWIATY
Do zakresu działania Wydziału Oświaty należą sprawy:

wnioskowanie, opiniowanie, przedkładanie projektów uchwał i innych aktów w sprawie właściwej lokalizacji szkół i placówek, zmian obwodów szkół i placówek, zakładania i likwidacji szkół i placówek, aktów założycielskich, statutów, nadania i zmiany imienia, łączenie szkół i placówek, zakładanie placówki publicznej przez osoby prawne i fizyczne, rejestracji placówki publicznej,
przedstawianie do zatwierdzenia projektów organizacyjnych szkół i placówek,
występowanie z wnioskami w sprawach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych,
sprawowanie nadzoru ogólnego, występowanie z wnioskami, przedstawienie opinii w zakresie: organizacji pracy szkół i placówek, spraw finansowo - księgowych, inwestycyjno - remontowych, kadrowych,
prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek - prowadzenie akt osobowych; regulowanie spraw wynikających ze stosunku pracy m.in. wynagrodzenie, dodatki, przeszeregowania, współudział w ocenie pracy z Kuratorium Oświaty,
przygotowywanie dokumentów dla przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora placówki, - przygotowywanie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i warunków jego przeprowadzenia,
przygotowywanie wniosków i uchwał o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora placówki,
na wniosek dyrektora placówki przygotowywanie wniosków - opinii o kandydacie na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze oraz w sprawie odwołania ze stanowiska,
przygotowywanie wniosków - opinii o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej,
nadzorowanie (kontrolowanie) działalności dyrektorów placówek w zakresie spraw kadrowych nauczycieli i innych pracowników placówek, - regulowanie spraw wynikających ze stosunku pracy m. in.: prawidłowość wypłat z osobowego funduszu płac, ustalenie okresów pracy do dodatkowego stażowego, ustalenie okresów pracy do nagrody jubileuszowej, inne (wykształcenie),
występowanie do dyrektorów placówki z inicjatywą, w sprawie organizacji Rady Pedagogicznej,
przygotowywanie zbiorczych propozycji do budżetu powiatu w zakresie jednostek oświatowych,
dokonywanie okresowych przeglądów jednostek,
koordynacja działalności remontowej jednostek m.in. celowość wydatkowania środków przeznaczonych na remonty w jednostkach.
kierowanie dzieci "naszych" do placówek na terenie powiatu,
wnioskowanie o skierowanie "naszych" dzieci do placówek w innych powiatach,
kierowanie dzieci z innych powiatów do placówek naszego powiatu,
a) gromadzenie dokumentacji, poszukiwanie miejsc, przygotowywanie decyzji,
b) przygotowywanie decyzji o rodzaju opieki (częściowa, całkowita) oraz odpłatności,
c) statystyka, informacja o miejscach, inne podobne,
d) współpraca z kuratorami sądowymi, pedagogami, poradniami, pogotowiem opiekuńczym itp.
przygotowywanie decyzji o nauczaniu indywidualnym.
współpraca ze środowiskiem zajmującym się upowszechnianiem kultury, sportu i turystyki,
- ewidencja placówek upowszechniania kultury, sportowo
- rekreacyjnych, klubów sportowych i stowarzyszeń działających w zakresie kultury i kultury fizycznej (w tym osób niepełnosprawnych),
współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym i sportowo - turystycznym,
- wspomaganie inicjatyw w zakresie realizacji działań dotyczących życia artystycznego, kulturalnego, turystycznego,
organizacja i uczestniczenie w organizacji stałych imprez kulturalnych i sportowych mających zasięg powiatowy,
inicjowanie i wspieranie programów i działań, których przedmiotem jest edukacja kulturalna, edukacja regionalna oraz działalność na rzecz rozbudzania aktywności fizycznej (nie tylko) dzieci i młodzieży.
do góry

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Do zakresu działania Wydziału należą sprawy:


rejestracja pojazdów,
czasowa rejestracja pojazdów,
wpisywanie zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych,
wydawanie kart pojazdów,
dokonywanie wpisów w kartach pojazdów,
kierowanie pojazdów na badania techniczne,
wpisywanie terminów badań technicznych w dowodach rejestracyjnych,
sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
wydawanie upoważnień do prowadzenia badań,
wydawania uprawnień diagnosty,
cofanie upoważnień i uprawnień,
powoływanie komisji sprawdzającej znajomość topografii,
wydawanie świadectw kwalifikacji,
wydawanie praw jazdy międzynarodowych,
wydawanie praw jazdy,
dokonywanie zmian w wydanych uprawnieniach,
wydawanie uprawnień na prowadzenie kursów w zakresie szkolenia kierowców,
cofanie wydanych uprawnień,
dokonywanie wpisów do ewidencji i skreślanie z ewidencji instruktorów,
kontrola dokumentacji i działalności ośrodków szkolenia kierowców i kierowanie instruktorów na egzaminy,
kierowanie na egzaminy kontrolne kierowców,
kierowanie na badania lekarskie kierowców,
przyjmowanie do depozytu prawa jazdy,
przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy,
zatrzymywania prawa jazdy,
cofanie i zwracanie prawa jazdy
do góry

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Do zakresu działania wydziału należą sprawy:

wydawanie decyzji, postanowień oraz współdziałanie z wojewódzkim inspektorem sanitarnym,
wydawanie koncesji, nadzór i kontrola oraz działanie jako organ pierwszej instancji w sprawach należnych do właściwości administracji geologicznej,
wydawanie zezwoleń, decyzji i postanowień,
wydawanie poleceń w sprawach zagrożenia dla środowiska,
wydawanie kart wędkarskich, zezwoleń oraz decyzji
nadzór nad gospodarką leśną,
wydawanie zezwoleń,
wydzierżawianie obwodów łowieckich,
prowadzenie rejestrów i kontroli
do góry

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
Do zakresu działania Wydziału należą sprawy:

wydawanie zaświadczeń, postanowień, decyzji, składanie wniosków, zawiadomień, prowadzenie kontroli,
wydawanie zaświadczeń o odrębności lokali
do góry

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Do zakresu działania Wydziału należą sprawy:

sprawowanie kierownictwa zorganizowaną akcją społeczną, koordynacja zorganizowanej akcji społecznej na obszarze gmin znajdujących się w jednym powiecie, powoływanie do obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na cele zorganizowanej akcji społecznej,
prowadzenie:
- centrum dyspozycyjno - alarmowego lokalnych służb ratowniczych, przyjmowanie zgłoszeń o nagłych wypadkach, sytuacjach kryzysowych lub innych zagrożeniach i dysponowania odpowiednich służb oraz osób funkcyjnych,
- ordynacji służb ratowniczych,
- centrum informacji dla ludności,
opracowanie systemu wczesnego ostrzegania do powiadamiania lokalnego,
współpraca z jednostkami administracyjnymi (gminami) w sytuacjach kryzysowych
do góry

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Do zakresu działania Wydziału należą sprawy:

orzekanie w sprawie zmiany imion i nazwisk,
pisowni lub brzmienia imienia i nazwiska oraz dostosowania pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem,
przyjmowanie oświadczeń o woli odzyskania i nabycia obywatelstwa polskiego, przyjmowanie podań do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego oraz zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
nadzór nad działalnością stowarzyszeń,
przeprowadzenie poboru, akcji kurierskiej, zarządzanie na wniosek Komendanta WKU przymusowego doprowadzenia przez Policję osób powołanych do służby wojskowej,
dotyczące spraw kadrowych pracowników Starostwa,
dotyczące spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
do góry

WYDZIAŁ FINANSOWY
Do zakresu działania Wydziału należą sprawy:

prace nad budżetem powiatu,
prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej organu powiatu, budżetu Starostwa, dochodów Skarbu Państwa, funduszy celowych,
przeprowadzanie analiz ekonomicznych i prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości Starostwa i zbiorczej sprawozdawczości jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych,
sprawdzanie wyników inwentaryzacji ze stanem w księgach rachunkowych,
sporządzanie planów finansowych
do góry

WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
Do zakresu działania Wydziału należą sprawy:

wykonywanie opracowań o charakterze strategicznym i promocyjnym powiatu,
prowadzenie współpracy ze środkami masowego przekazu,
gromadzenie opracowań, informacji, publikacji o powiecie,
nawiązywanie kontaktów z podmiotami gospodarczymi w sprawach promocyjnych oraz zawieranie umów,
prowadzenie seminariów pod potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
inspirowanie współpracy z powiatami, gminami oraz współpracy międzynarodowej,
pozyskiwanie środków pomocowych pozabudżetowych,
koordynacja projektów i wniosków,
organizowanie imprez promocyjnych w tym opracowywanie kalendarza imprez powiatowych
do góry

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
Do zakresu działania Wydziału należą sprawy:

prawo żądania wydania przez sąd orzeczenia o nieważności nabycia nieruchomości
prawo dokonywania wpisów własności do ksiąg wieczystych,
oddawanie w użytkowanie, rozwiązywanie umów, prawo pierwokupu, przyjmowanie spadków,
w zakresie realizacji zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nadzoru, dysponowanie środkami funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym,
przyjmowanie wniosku, wydanie decyzji,
ustalenie wartości nieruchomości i wydanie orzeczenia o wykonaniu aktu nadania,
wydawanie zaświadczeń, składanie wniosków, poświadczanie,
ustalanie udziałów i gospodarka przestrzenna,
wydawanie decyzji o przekazaniu lub zwrocie gruntów przekazanych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
do góry

BIURO PASZPORTOWE
Do zakresu działania Biura należą sprawy:

przyjmowanie wniosków, zgód, oświadczeń, wydawanie paszportów, zwrot opłat.
wykonywanie obowiązujących sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw przez Wydział, a wynikających z aktów prawnych
do góry

KANCELARIA STAROSTWA
Do podstawowych czynności kancelarii należą:

przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek,
prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
wysyłanie korespondencji i przesyłek,
przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.,
udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych Wydziałów lub stanowisk pracy,
obsługa Rady i jej komisji
do góry

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Do zakresu działania radców prawnych zatrudnionych w Zespole Radców Prawnych należy świadczenie na rzecz Rady, Zarządu i Starostwa pomocy prawnej, a w szczególności:

udzielenie porad prawnych,
udzielanie konsultacji prawnych,
opracowywanie projektów aktów prawnych nie wynikających z zakresu działania poszczególnych wydziałów Starostwa,
opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych opracowywanych przez wydziały Starostwa,
wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego przez sądami i innymi organami orzekającymi oraz urzędami
do góry

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, delegaturami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów
do góry

ADRESY E-MAIL POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW STAROSTWA POWIATOWEGO

WYDZIAŁ
ADRES
BIURO RADY POWIATU rada@zabkowice-powiat.pl
BIURO ZARZĄDU zarzad@zabkowice-powiat.pl
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO wzk@zabkowice-powiat.pl
WYDZIAŁ ZDROWIA wydzialzdrowia@zabkowice-powiat.pl
GŁÓWNY KSIĘGOWY adelamaj@zabkowice-powiat.pl
SKARBNIK POWIATU ularabiej@zabkowice-powiat.pl
WYDZIAŁ FINANSOWY wydzfin@zabkowice-powiat.pl
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI podgik@zabkowice-powiat.pl
WYDZIAŁ OŚWIATY oswiata@zabkowice-powiat.pl
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH zdp@zabkowice-powiat.pl
WYDZIAŁ PROMOCJI POWIATU promocja@zabkowice-powiat.pldo góry

W TEJ CHWILI JESTEŚ TU:


Copyright by © wojocki & darkus 2003